‏دکترداود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور؛ 🔻نظام مالیاتی باید به سمتی حرکت کند که مالیات ستانی با کمترین هزینه، کمترین تبعیض و بی عدالتی و با رعایت حقوق مؤدیان انجام گیرد.

‏دکترداود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور؛
🔻نظام مالیاتی باید به سمتی حرکت کند که مالیات ستانی با کمترین هزینه، کمترین تبعیض و بی عدالتی و با رعایت حقوق مؤدیان انجام گیرد.