هم اکنون …. جلسه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل در راستای تعامل و هم افزایی مسئولین ذیربط در مبحث پیشگیری از وقوع جرم جلال آفاقی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در این جلسه گفت : خروجی مهم این جلسه تهیه اطلس جغرافیایی جرم (سرقت) در […]

هم اکنون ….
جلسه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل در راستای تعامل و هم افزایی مسئولین ذیربط در مبحث پیشگیری از وقوع جرم
جلال آفاقی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در این جلسه گفت : خروجی مهم این جلسه تهیه اطلس جغرافیایی جرم (سرقت) در سطح استان و بررسی های میدانی و پژوهش های علمی در مورد بزه سرقت و برنامه ریزی جهت کاهش سرقت در سال آینده در سطح استان خواهد بود .

مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل