رئیس کل سازمان امور مالیاتی تبیین کرد: 🔻رویکردها و برنامه های نظام مالیاتی در دوره جدید 🔹️رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: رعایت حقوق مودیان و عدالت مالیاتی، گسترش پایه های جدید مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی، ساماندهی معافیت ها و تسریع در وصول مالیات ها، برنامه های مهم و اولویت‎دار نظام مالیاتی در […]

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تبیین کرد:
🔻رویکردها و برنامه های نظام مالیاتی در دوره جدید

🔹️رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: رعایت حقوق مودیان و عدالت مالیاتی، گسترش پایه های جدید مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی، ساماندهی معافیت ها و تسریع در وصول مالیات ها، برنامه های مهم و اولویت‎دار نظام مالیاتی در دوره جدید است.