توسط شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل كسب شد؛ رتبه سوم گروه چهار در اجراي برنامه هاي پاسخگويي بار تابستان ۱۴۰۰ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل از کسب رتبه سوم در گروه چهار در اجراي برنامه هاي پاسخگويي بار تابستان ۱۴۰۰ خبر داد. حسین قدیمی اظهار داشت:در گزارش رتبه بندي عملكرد شركت هاي […]

توسط شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل كسب شد؛
رتبه سوم گروه چهار در اجراي برنامه هاي پاسخگويي بار تابستان ۱۴۰۰

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل از کسب رتبه سوم در گروه چهار در اجراي برنامه هاي پاسخگويي بار تابستان ۱۴۰۰ خبر داد.

حسین قدیمی اظهار داشت:در گزارش رتبه بندي عملكرد شركت هاي توزيع برق كشور  دررعايت سقف پيك بار واجراي  برنامه هاي پاسخگويي بار تابستان ۱۴۰۰ ،شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل موفق به كسب رتبه سوم  در گروه چهار شد.
وی افزود:گروه چهار شامل شركت هاي توزيع برق چهارمحال بختياري ،كردستان ،زنجان،سمنان،قم ،
خراسان جنوبي،خراسان شمالي ،ايلام،كهگيلويه و بوير احمد و اردبيل مي باشد و عملكرد شركت ها در گروههاي مربوطه با هم مقايسه مي شود.