عملیات برف روبی و بازگشایی معابر و خیابان های شهرک صنعتی اردبیل۱ با همت شرکت شهرک‌های صنعتی اردبیل و مدیریت شرکت خدماتی

عملیات برف روبی و بازگشایی معابر و خیابان های شهرک صنعتی اردبیل۱
با همت شرکت شهرک‌های صنعتی اردبیل و مدیریت شرکت خدماتی