🔸رونمایی  شهردار اردبیل از عجیب ترین شغل:نگهبان مجسمه 🔹شهردار اردبیل در مجمع مطالبه گران بازار و اصناف اردبیل  گفت: متاسفانه وضعیت بکارگیری نیرو در ادوار گذشته بگونه ای بود که سه نگهبان برای المان های مدافعان سلامت روبروی بیمارستان  در نظر گرفته شده بود و حتی فردی با مدرک دکترا سازه در محل دفن زباله […]

🔸رونمایی  شهردار اردبیل از عجیب ترین شغل:نگهبان مجسمه

🔹شهردار اردبیل در مجمع مطالبه گران بازار و اصناف اردبیل  گفت: متاسفانه وضعیت بکارگیری نیرو در ادوار گذشته بگونه ای بود که سه نگهبان برای المان های مدافعان سلامت روبروی بیمارستان  در نظر گرفته شده بود و حتی فردی با مدرک دکترا سازه در محل دفن زباله مشغول به کار بود.

🔹در راستای ساماندهی نیروهای شهرداری آزمون برگزار کردیم تا افراد متخصص در جایگاه خود مشغول بکار شوند در طول این دوماه که بنده حضور دارم باتوجه به مازاد نیرو  یک نفر بکارگیری نشده و ۵۱۵ نفر نیروی فصلی به جهت عدم نیاز را تمدید قرارداد نشده است.