🔻‏دکتر داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور؛ 🔹️برنامه های مهم نظام مالیاتی ۱_گسترش پایه های جدید مالیاتی ۲_ مبارزه با فرار مالیاتی ۳_ ساماندهی معافیت ها ۴- افزایش سرعت وصول مالیاتی ها  

🔻‏دکتر داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور؛
🔹️برنامه های مهم نظام مالیاتی

۱_گسترش پایه های جدید مالیاتی
۲_ مبارزه با فرار مالیاتی
۳_ ساماندهی معافیت ها
۴- افزایش سرعت وصول مالیاتی ها