بازدید میدانی دکتر لطف اللهیان شهردار اردبیل از روند اجرای پروژه همسطح سازی آرامستان غریبان با همراهی معاونت عمرانی و رئیس سازمان آرامستانهای شهرداری – ۸ اردیبهشت ماهدر این بازدید که با حضور پیمانکار پروژه و مسئولین ذیربط شهرداری انجام شد ، شهردار اردبیل ضمن بررسی مشکلات موجود ؛ تاکید کرد با توجه به پرداخت […]

بازدید میدانی دکتر لطف اللهیان شهردار اردبیل از روند اجرای پروژه همسطح سازی آرامستان غریبان با همراهی معاونت عمرانی و رئیس سازمان آرامستانهای شهرداری – ۸ اردیبهشت ماهدر این بازدید که با حضور پیمانکار پروژه و مسئولین ذیربط شهرداری انجام شد ، شهردار اردبیل ضمن بررسی مشکلات موجود ؛ تاکید کرد با توجه به پرداخت مطالبات پیمانکار ، این پروژه بایستی تا پایان شهریور ماه امسال به اتمام برسد