داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور؛ 🔻اقدامات مورد انتظار از ادارات‌ کل امور مالیاتی سراسر کشور 🔹️افزایش سرعت و دقت در شناسایی، تشخیص، حسابرسی مالیاتی، دادرسی مالیاتی و وصول مالیات به ویژه از طریق استقرار و به کارگیری حداکثری سامانه های هوشمند و پنجره واحد مالیاتی

داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور؛
🔻اقدامات مورد انتظار از ادارات‌ کل امور مالیاتی سراسر کشور
🔹️افزایش سرعت و دقت در شناسایی، تشخیص، حسابرسی مالیاتی، دادرسی مالیاتی و وصول مالیات به ویژه از طریق استقرار و به کارگیری حداکثری سامانه های هوشمند و پنجره واحد مالیاتی