معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور: ۱۵ آبان ماه، آخرین مهلت ارسال صورت معاملات فصل تابستان ۱۴۰۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: آخرین مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی دوره تابستان ۱۴۰۰ اشخاص مشمول، ۱۵ آبان ماه سال جاری است.

 

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور:
۱۵ آبان ماه، آخرین مهلت ارسال صورت معاملات فصل تابستان ۱۴۰۰
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: آخرین مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی دوره تابستان ۱۴۰۰ اشخاص مشمول، ۱۵ آبان ماه سال جاری است.