معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد:آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار ۱۴۰۰معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۱۵ تیرماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار ۱۴۰۰ است. www.intamedia.ir

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد:
آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار ۱۴۰۰
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۱۵ تیرماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار ۱۴۰۰ است.

www.intamedia.ir