‏🔻‏دکتر داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور؛ 🔹️دراجرای تدابیر مقام معظم رهبری، سازمان امور مالیاتی در دوره جدید، با اتخاذ رویکردنخبه گرایی و جذب حداکثری نخبگان جوان، شعار” ما می توانیم ” را در اصلاح نظام مالیاتی سرلوحه اقدامات خود قرار خواهد داد .

‏🔻‏دکتر داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور؛

🔹️دراجرای تدابیر مقام معظم رهبری، سازمان امور مالیاتی در دوره جدید، با اتخاذ رویکردنخبه گرایی و جذب حداکثری نخبگان جوان، شعار” ما می توانیم ” را در اصلاح نظام مالیاتی سرلوحه اقدامات خود قرار خواهد داد .