مدیرانی که حال کار کردن ندارند، خودشان بروند کاظم دبیر، معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استاندار در دیدار با گروهی از فعالین اقتصادی واجتماعی استان: منزلت و جایگاه مردم ما مشخص بوده و لزوم احترام به ارباب رجوع در ادارات و دستگاه ها خواسته دولت است. انجام مناسب و بموقع امورات مراجعین به ادارات مورد […]

مدیرانی که حال کار کردن ندارند، خودشان بروند

کاظم دبیر، معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استاندار در دیدار با گروهی از فعالین اقتصادی واجتماعی استان:

منزلت و جایگاه مردم ما مشخص بوده و لزوم احترام به ارباب رجوع در ادارات و دستگاه ها خواسته دولت است.

انجام مناسب و بموقع امورات مراجعین به ادارات مورد تاکید است چرا که رسیدگی به این امر، وظیفه مدیران می باشد.

از اینرو، مدیرانی که حال کار کردن برای مردم را ندارند، باید خودشان بروند.

دولت سیزدهم دولتی مردمی است لذا مدیران استان برای توسعه و پیشرفت منطقه باید تمام تلاش خود را به کار گیرند.