معاون درآمدهاے مالیاتے سازمان امور مالیاتے کشور: ۱۵ اردیبهشت ماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۹۹ www.intamedia.ir

معاون درآمدهاے مالیاتے سازمان امور مالیاتے کشور: ۱۵ اردیبهشت ماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۹۹
www.intamedia.ir