به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل، با حضور نادر آزاددل معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل نشست با مؤسسات فرهنگی و هنری در راستای کمک و مساعدت به اشخاص حقوقی غیردولتی(سکو) برگزار گردید. معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و […]


به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل، با حضور نادر آزاددل معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل نشست با مؤسسات فرهنگی و هنری در راستای کمک و مساعدت به اشخاص حقوقی غیردولتی(سکو) برگزار گردید.
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل گفت: سمانه کمک و مساعدت به اشخاص حقوقی غیردولتی(سکو) در راستای اعطای کمک به طرح های ارائه شده توسط مرسسات فرهنگی و هنری با رویکرد رفع آسیب های فرهنگی و اجتماعی استان راه اندازی گردیده است.
آزاددل افزود: این سامانه، آمادۀ بررسی و اعطای کمک در قالب کمک های جدول ۱۷ به علاقه مندان و فعالین فرهنگی و هنری دارای شرایط می نماید.
وی بیان کرد: در این راستا، کلیه مؤسسات فرهنگی و هنری دارای شرایط و صاحب صلاحیت مرتبط استان اردبیل می توانند، طرح های پیشنهادی خود را به همراه درخواست کتبی، به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل تحویل نمایند.
وی اظهارداشت: نظر به محدودیت زمانی و سقف سهم استان، تسریع در ارائۀ طرح های پشنهادی مورد انتظار است