شهردار اردبیل: پرداختی اضافه کار بر مبنای عملکرد واقعی انجام مے شود شهردار اردبیل گفت: پرداخت اضافه کار در شهرداری اردبیل برای کارگران و کارکنان برمبنای ساعات کار اضافی و تلاش موثرتر انجام می شود و در این حوزه نگاه یکسان حاکم نیست. محمود صفری در جلسه رسمی شورای شهر اردبیل اظهار کرد: این کذب […]

شهردار اردبیل:
پرداختی اضافه کار بر مبنای عملکرد واقعی انجام مے شود
شهردار اردبیل گفت: پرداخت اضافه کار در شهرداری اردبیل برای کارگران و کارکنان برمبنای ساعات کار اضافی و تلاش موثرتر انجام می شود و در این حوزه نگاه یکسان حاکم نیست.
محمود صفری در جلسه رسمی شورای شهر اردبیل اظهار کرد: این کذب محض است که شهردارے در ماه های اخیر اضافه کار کارکنان را به صفر رسانده و یا پرداخت نمے کند بلکه تاکید ما بر همکاران امور ادارے و پشتیبانی مالی بر این است تا به هر پرسنل به انداره کار و تلاشی که انجام مے دهند پرداختی اضافه کار لحاظ شود.
وے خاطرنشان کرد: اساسنامه سازمان هاے زیرمجموعه شهردارے اردبیل در مرحله اصلاح و بازنگرے است ولے برای ادامه فعالیت آنها و شکل گیرے هیئت مدیره ضرورے است تا اساسنامه موجود مورد تصویب قرار گیرد تا ادامه روند کار را شاهد باشیم.
شهردار اردبیل بیان کرد: مسکن و شهرسازے غیر از ۱۰ درصد توافق هیچ واگذارے دیگری را به شهرداری انجام نمی دهد و راه شهرسازے به ازاے تفکیڪ در اراضے این ۱۰ درصد را پرداخت می کند.
صفرے تصریح کرد: زمین هاے قولنامه ای محل اختلاف و مناقشه راه و شهرسازے و شهردارے است و باید هر چه سریعتر تکلیف زمین هاے قولنامه اے مشخص شود.
وے با اشاره به سیماے زننده محوطه آرامستان ها و الزام سازمان آرامستان ها براے دیوارکشے در اکثر قبرستان هاے اردبیل افزود: در کنار اجرای درست همسطح سازے هم در بهشت فاطمه و هم قبرستان غریبان باید دیوارکشی و زیباسازی  محوطه آرامستان ها با طراحی مناسب در دستور کار قرار گیرد.