رئیس کل سازمان امور مالیاتی: 🔻هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی، موثرترین راهکار مبارزه با فرار مالیاتی است 🔹️رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: هوشمندسازی نظام مالیاتی، مهمترین راهکار و برنامه جدی نظام مالیاتی برای مبارزه با فرار مالیاتی در کشور است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی:
🔻هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی، موثرترین راهکار مبارزه با فرار مالیاتی است

🔹️رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: هوشمندسازی نظام مالیاتی، مهمترین راهکار و برنامه جدی نظام مالیاتی برای مبارزه با فرار مالیاتی در کشور است.