رئیس کل سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: 🔻مودی مداری، ارتقای سلامت نظام اداری و فساد ستیزی 🔹️رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر ضرورت تکریم مودیان مالیاتی و مودی مداری گفت : ارتقای سلامت نظام اداری و فساد ستیزی از برنامه های مهم نظام مالیاتی است و در برخورد با مفاسد اداری و […]

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تاکید کرد:
🔻مودی مداری، ارتقای سلامت نظام اداری و فساد ستیزی

🔹️رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر ضرورت تکریم مودیان مالیاتی و مودی مداری گفت : ارتقای سلامت نظام اداری و فساد ستیزی از برنامه های مهم نظام مالیاتی است و در برخورد با مفاسد اداری و مبارزه با فرار مالیاتی هیچ خط قرمزی نداریم.