مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل از تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۹ و ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) تا ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ خبر داد.

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا ۱۵ تیرماه تمدید شد

مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل از تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۹ و ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) تا ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ خبر داد.

ابراهیم قلیزاده

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل، ابراهیم قلی زاده با اعلام دستورالعمل رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص، اذعان کرد؛ تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۹ صاحبان مشاغل تا ۱۵ تیرماه، بنا به درخواست اتاق اصناف ایران و تصویب ستاد ملی مدیریت کرونا صورت گرفته است.

وی افزود: کلیه مودیان مشمول این قانون و اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) تا تاریخ ۱۵ تیرماه فرصت دارند، ضمن مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند و از شرایط قانونی، تسهیلات و معافیت های قانونی بهره مند گردند.