مدیر برق نیر از اجراے بایگانے پرونده هاے مشترکین در مدیریت برق نیر خبر داد امیر حمیدے با اعلام این خبر گفت : با هدف ساماندهے بایگانے امور مشترکین و با استفاده از توانمندے همکاران و پتانسیل نفرات موجود در این مدیریت، طرح بایگانے پرونده مشترکین جهت ارشیو الکترونیکے اغاز شده و با جدیت ادامه […]

مدیر برق نیر از اجراے بایگانے پرونده هاے مشترکین در مدیریت برق نیر خبر داد
امیر حمیدے با اعلام این خبر گفت : با هدف ساماندهے بایگانے امور مشترکین و با استفاده از توانمندے همکاران و پتانسیل نفرات موجود در این مدیریت، طرح بایگانے پرونده مشترکین جهت ارشیو الکترونیکے اغاز شده و با جدیت ادامه دارد.
حمیدے افزود: در همین راستا حدود ۱۰۰ درصد از اسکن پرونده هاے مشترکین مصارف سنگین تمام شده و بایگانے پرونده هاے مشترکین عادے نیز در دست اقدام مے باشد.