رونمایی از ۱۲ کتاب تولیدی در  انتشارات جهاددانشگاهی استان اردبیل به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با حضور دکتر بحرالعلومی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل و دکتر اوچی اردبیلی، رئیس جهادانشگاهی استان اردبیل؛ از ۱۲ کتاب تولیدی در  انتشارات جهاددانشگاهی استان اردبیل رونمایی شد .

رونمایی از ۱۲ کتاب تولیدی در  انتشارات جهاددانشگاهی استان اردبیل

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با حضور دکتر بحرالعلومی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل و دکتر اوچی اردبیلی، رئیس جهادانشگاهی استان اردبیل؛ از ۱۲ کتاب تولیدی در  انتشارات جهاددانشگاهی استان اردبیل رونمایی شد .