با هدف بهبود برنامه فساد ستیزے و مواجهه با تخلفات اداری، طرح ” سوت زنی” و تقدیراز گزارش کنندگان فساد در دستور کار سازمان قرار دارد

با هدف بهبود برنامه فساد ستیزے و مواجهه با تخلفات اداری، طرح ” سوت زنی” و تقدیراز گزارش کنندگان فساد در دستور کار سازمان قرار دارد