دامداران در فرصت اندک باقیمانده به تمدید پروانه چرا اقدام کنند مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: دامداران دارای پروانه مرتعداری تا هشتم آذز مهلت دارند پروانه چرای دام خود را تمدید کنند. محمود قلی زاده مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: دامدارانی که تا کنون نسبت به تمدید پروانه چرای […]

دامداران در فرصت اندک باقیمانده به تمدید پروانه چرا اقدام کنند
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: دامداران دارای پروانه مرتعداری تا هشتم آذز مهلت دارند پروانه چرای دام خود را تمدید کنند.
محمود قلی زاده مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: دامدارانی که تا کنون نسبت به تمدید پروانه چرای دام اقدام نکردند، تا هشتم آذرماه مهلت دارند با مراجعه به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌ها ی استانت نسبت به تمدید پروانه چرای دام اقدام کنند.
وی افزود: عدم تمدید سالانه کارت پروانه چرای دام، ابطال و سلب امکان دامداری در مرتع را به همراه دارد و در صورت گسیل دام توسط دامدار به مرتع، به عنوان متخلف شناسایی و از طریق یگان حفاظت منابع طبیعی به مراجع قضایی (دادگستری) معرفی خواهند شد.
وی همچنین گفت: در صورت عدم تمدید سالانه، پروانه چرای دام دامدار باطل و مرتع بلامعارض شناخته شده و اراضی ملی و مرتعی به سایر دامداران و یا عشایر واجد شرایط که در استان حضور دارند واگذار می‌شود.
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل