رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: به موجب دستورالعمل همسان‌سازی حقوق و مزایای کارکنان قراردادی کار معین با کارکنان پیمانی از ابتدای امسال این همسان‌سازی اجرا می‌شود. داود شایقی اظهار کرد: حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین در دستگاه‌های اجرایی معادل ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز بوده که به […]

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: به موجب دستورالعمل همسان‌سازی حقوق و مزایای کارکنان قراردادی کار معین با کارکنان پیمانی از ابتدای امسال این همسان‌سازی اجرا می‌شود.

داود شایقی اظهار کرد: حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین در دستگاه‌های اجرایی معادل ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز بوده که به معادل ۱۰۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان همتراز تغییر می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: در این بخشنامه تصریح شده است که کارمندان قرارداد کار معین می‌توانند از مزایای مرخصی استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، اعمال مدرک تحصیلی و سایر مزایای ارتقا یافته براساس مقررات مورد عمل در خصوص کارمندان پیمانی برخوردار شوند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل افزود: از تاریخ اجرای این دستورالعمل برای محاسبه معادل طبقه و رتبه کارمندان قرارداد کار معین برای تعیین حقوق و مزایای آنان با رعایت شرایط احراز شغل، ارتقا، طبقه و رتبه براساس مقررات حاکم بر کارکنان پیمانی الزامی خواهد بود.

شایقی بیان کرد: معادل طبقه و رتبه اعمالی نباید از آخرین معادل طبقه و رتبه اعمال شده در قرارداد منعقد شده کارمندان قرارداد کار معین براساس دستورالعمل ابلاغی کمتر باشد.