به گزارش تایماز نبوز/ در قالب طرح مردمی کاشت مردمی یک میلیارد درخت در کشور توزیع نهال رایگان در بین مردم بمناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری آغاز شد روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل

به گزارش تایماز نبوز/ در قالب طرح مردمی کاشت مردمی یک میلیارد درخت در کشور توزیع نهال رایگان در بین مردم بمناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری آغاز شد

منابع طبیعی

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل