رئیس کل سازمان امور مالیاتی خبر داد: تمدید سه ماهه مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید سه ماهه مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی که زمان مقرر برای انجام آن سه ماهه تابستان سال جاری بوده، خبر داد. www.intamedia.ir

رئیس کل سازمان امور مالیاتی خبر داد:
تمدید سه ماهه مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید سه ماهه مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی که زمان مقرر برای انجام آن سه ماهه تابستان سال جاری بوده، خبر داد.
www.intamedia.ir