دکتر سجاد انوشیروانی مدیر کل ورزش وجوانان استان اردبیل از تخصیص ۲۰ میلیارد تومانی اعتبارات ورزش و جوانان از محل ۵۰ میلیار برنامه و بوجه کشور به اردبیل خبر داد.

دکتر سجاد انوشیروانی مدیر کل ورزش وجوانان استان اردبیل از تخصیص ۲۰ میلیارد تومانی اعتبارات ورزش و جوانان از محل ۵۰ میلیار برنامه و بوجه کشور به اردبیل خبر داد.