تجلیل از ۳ دانش آموز برگزیده نقاشے پویش به رنگ مدرسه در اردبیل سه نفر از دانش آموزان اردبیلے که نقاشے آن ها در پویش ملے به رنگ مدرسه برتر شناخته شد، با حضور مدیرکل و معاونین توسعه مدیریت و پشتیبانے و مشارکت هاے مردمے نوسازے مدارس ، رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان اردبیل […]

تجلیل از ۳ دانش آموز برگزیده نقاشے پویش به رنگ مدرسه در اردبیل
سه نفر از دانش آموزان اردبیلے که نقاشے آن ها در پویش ملے به رنگ مدرسه برتر شناخته شد، با حضور مدیرکل و معاونین توسعه مدیریت و پشتیبانے و مشارکت هاے مردمے نوسازے مدارس ، رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان اردبیل ، خیر مدرسه ساز خانم دکتر حسین زاده نمین ، مورد تجلیل قرار گرفتند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل در این مراسم گفت: این پویش در راستاے اجراے بسته تحولے آجر به آجر با نام «به رنگ مدرسه» در حال اجرا است.
دولت لطفے افزود: هدف اصلے طرح آجر به آجر نهادینه کردن فرهنگ مشارکت در کارهاے خیر است که با تسرے دادن این طرح به دانش آموزان در واقع ریشه کارهاے خیر را در جامعه مستحکم میکنیم.
پویش ملے «به رنگ مدرسه» در راستاے طرح تحولے آجر به آجر و با هدف ترغیب هرچه بیشتر مردم به امر مدرسه‌سازے در کشور از سوے جامعه خیران مدرسه‌ساز کشور از ۱۵ شهریورماه آغاز شده است و تا آبان ماه ادامه خواهد یافت.
در پویش «به رنگ مدرسه» کودکان ۶ تا ۱۲ سال اقدام به کشیدن نقاشے با موضوع مدرسه‌سازے کردند.