از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد؛ 🔻احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن 🔹️احکام مالیاتی مرتبط با قانون جهش تولید مسکن از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد؛
🔻احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن

🔹️احکام مالیاتی مرتبط با قانون جهش تولید مسکن از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.