رئیس کل سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: احترام به مودیان، تسریع در خدمات رسانی و کاهش فرآیند دادرسی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه نظام مالیاتی خادم مردم است و وصول مالیات باید با رضایت و خرسندی مودی همراه باشد گفت: رعایت احترام، تسریع و دقت در خدمات رسانی و کاهش فرآیند […]

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تاکید کرد:
احترام به مودیان، تسریع در خدمات رسانی و کاهش فرآیند دادرسی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه نظام مالیاتی خادم مردم است و وصول مالیات باید با رضایت و خرسندی مودی همراه باشد گفت: رعایت احترام، تسریع و دقت در خدمات رسانی و کاهش فرآیند دادرسی مالیاتی، خواسته و مطالبه مردم است و باید به مطلوبترین شکل ممکن اجرایی شود.